GDPR information clause

1. The Data Controller is Zoolog Services Sp. z o.o. with its registered office in Wrocław at ul. Piłsudskiego 69, 50-019 Wrocław, NIP (Tax Identification Number): 8971872178, REGON (National Official Business Register Number): 384694551.

2. Contact with the Controller is possible by using the Controller's mailing data.

3. In order to properly protect personal data the Controller has appointed a Data Protection Officer, who can be contacted by e-mail: ado-wro@zooplus.com;

4. Personal data will be processed solely for the purpose of the recruitment process. The legal basis for data processing is the right to demand data necessary to take action prior to the conclusion of a contract in the scope indicated in Article 221 of the Labour Code (article 6 subsection 1 letter b GDPR), and consent to the processing of personal data, which may be revoked at any time, in the remaining scope (article 6 subsection 1 letter a GDPR). The personal data may be also use to the pursuing or defending claims resulting of the recruitment process (article 6 subsection 1 letter f GDPR)

5. The recipients of your personal data will include:

a) employees of departments Zoolog Services Sp. z o.o. participating in the assessment of applications for recruitment purposes;

b) the entity developing software for submission of applications, cooperating with the Controller under relevant agreements on entrusting personal data processing, subject to ensuring that the above entities apply adequate technical and organizational measures to guarantee data protection;

c) ZOOPLUS SE with its registered office at Sonnenstr. 15, 80331 München, Amtsgericht München, HRB273759;

d) authorities authorized on the basis of binding legal regulations.

6. Personal data will not be transferred to a third country or an international organization.

7. Personal data will only be stored for as long as necessary to complete this recruitment procedure and after this for the purpose and for the period and to the extent required by law or to secure any claims. If you do not receive a job offer at this point in time, we will delete your application documents no later than 6 months after our decision, unless you consent to the processing of your data in future recruitment processes.

8. You have the right to:

a) access the content of your data as well as rectify and erase them or restrict their processing;

b) object to the processing;

c) transfer the data;

d) withdraw your consent to data processing at any time;

e) file a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection, if you consider that the processing of the personal data concerning you violates the provisions of the personal data protect.

9. Providing personal data by you in the scope resulting from Article 221 of the Labour Code is necessary to participate in the recruitment process.

10. We do not use any automated decision-making processes, including profiling, in the application procedure.

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla kandydatów

1. Administratorem Danych jest Zoolog Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 69, 50-019 Wrocław, NIP: 8971872178, REGON: 384694551;

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora;

3. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: ado-wro@zooplus.com;

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienia do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe mogą być również wykorzystane w celu dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a) pracownicy Zoolog Services Sp. zo.o. uczestniczący w procesie oceny aplikacji na potrzeby procesów rekrutacyjnych;

b) podmioty tworzące oprogramowanie służące do składania aplikacji, współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem zastosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;

c) ZOOPLUS SE z siedzibą przy Sonnenstrasse 15, 80331 Monachium, Amtsgericht Monachium, HRB273759;

d) organy uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;

7. Dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak to konieczne do wypełnienia niniejszej procedury rekrutacyjnej. Jeżeli nie otrzyma Pani/Pan oferty pracy w tym momencie, usuniemy Pani/Pana dokumenty aplikacyjne nie później niż 6 miesięcy po podjęciu przez nas decyzji, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

8. Ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c) przenoszenia danych,

d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym.

9. W procedurze aplikacyjnej nie stosujemy żadnych zautomatyzowanych procesów decyzyjnych, w tym profilowania.